Trang Nhà của Phân Bộ Tài Sản Vô Thừa Nhận

 

Quý vị có thể là một trong hàng triệu người California là chủ sở hữu của các tài sản mà Tiểu Bang đang giữ!

Tiểu Bang California hiện đang giữ các Tài Sản Vô Thừa Nhận trị giá trên $8 tỷ đô, là tài sản của khoảng 32.5 triệu cá nhân và tổ chức.

Tiểu Bang thu thập các tài sản vô thừa nhận này chiếu theo Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California. Theo luật này, những nơi giữ tài sản như các công ty, hiệp hội kinh doanh, cơ sở tài chính, và hãng bảo hiểm cứ một năm một lần phải báo cáo và chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang các tài sản họ đang giữ nếu không liên lạc được với khách hàng trong ba năm. Nhiều khi chủ sở hữu tài sản đã quên đi tài sản đó, hoặc chuyển nhà và không cho biết địa chỉ mới, hoặc thời gian quy định cho bưu điện chuyển thư đến địa chỉ mới đã hết hạn. Trong một số trường hợp, chủ sở hữu qua đời và những người thừa kế không biết về tài sản đó.

Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận được ban hành để ngăn cấm những nơi giữ Tài Sản Vô Thừa Nhận sử dụng tiền của quý vị như là một phần doanh thu của họ. Điều luật này tạo điều kiện cho Tiểu Bang hoàn lại tiền cho quý vị, và quy định một nơi duy nhất để các công dân California có thể tìm các món Tài Sản Vô Thừa Nhận đã được báo cáo từ những nơi giữ tài sản trên toàn quốc, đó là Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang. Để kiểm tra xem chúng tôi có đang giữ số tiền nào của quý vị hay không, hãy tìm trong Cơ Sở Dữ Liệu Các Tài Sản Vô Thừa Nhận của chúng tôi.

* Điều Luật về Tài Sản Vô Thừa Nhận của California KHÔNG bao hàm các loại bất động sản.

Dịch Vụ Xin Hoàn Lại Tài Sản Trên Mạng