Language

Reset Browser to Language of Choice

If you would prefer to interact with web pages in a language other than English, you can reset your browser’s language setting to the language of your choice. Follow the instructions provided at the links below.

Spanish Cambiar idiomas y traducir páginas web

Chinese (Traditional) :  更改語言和翻譯網頁 

Chinese (Simplified) : 更改语言和翻译网页 

Filipino : Baguhin ang mga wika at isalin ang mga webpage

Vietnamese : Thay đổi ngôn ngữ và dịch các trang web

Korean : 언어 변경 및 웹페이지 번역 

Armenian :  Փոխեք լեզուները և թարգմանեք վեբ էջերը 

  • բրաուզերի լեզվի կարգավորումը For Chrome Browser Chrome  For Edge Browser Edge  For Safari Browser Safari