California State Controller's seal

Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang Chính Sách Quyền Riêng Tư

Xem bản dịch trang này sang:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang (State Controller's Office hay SCO) coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mọi người trong công chúng, và kiểm soát nghiêm ngặt việc thu thập và sử dụng các thông tin có thể dùng để nhận dạng cá nhân. Các thông tin cá nhân không hề bị tiết lộ, chia sẻ, hay bằng cách khác được sử dụng vào các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu rõ vào lúc lấy thông tin, trừ phi quý vị đồng ý hoặc trong phạm vi cho phép của các điều luật và quy định. Các vấn đề về quyền riêng tư mà SCO đặc biệt lưu ý là:

  • SCO thu thập thông tin bằng các phương pháp hợp pháp. Việc sử dụng thông tin sau đó được giới hạn vào những mục đích phù hợp với (các) mục đích được nêu vào lúc thu thập thông tin. Luật California quy định rằng một số thông tin do quý vị trình nộp hay truy cập có thể trở thành thông tin công cộng chiếu theo Điều Luật Về Tài Liệu Công Cộng. Tuy nhiên, có một số giới hạn bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị khỏi bị đưa vào các tài liệu công cộng.
  • Email được coi là một phương pháp trao đổi thông tin; bất cứ thông tin nào quý vị gửi qua email sẽ không được SCO mã hóa hay bảo đảm an ninh. Nếu quý vị điền bản khảo sát hoặc gửi email cho Phòng, địa chỉ email của quý vị và thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và có thể được chia sẻ với các cơ quan Tiểu Bang khác để phục vụ tốt hơn cho quý vị. Xin đừng gửi bất cứ thông tin bí mật hay mang tính chất riêng tư qua email, như số an sinh xã hội, số tài khoản, số thẻ tín dụng, hoặc các thông tin khác có thể bị lợi dụng.
  • Quý vị tự chịu trách nhiệm cho việc bảo mật ID người sử dụng, mật khẩu, và số PIN của mình. Nếu quý vị đưa ID người sử dụng, mật khẩu, hay số PIN cho bất cứ người nào khác thì họ có thể vào xem các thông tin bảo mật của quý vị.
  • Khi quý vị xem thông tin trên trang web này, một số dữ liệu không bí mật sẽ được thu thập, như giờ và ngày quý vị truy cập trang web và những phần quý vị xem qua trong lần truy cập này. Trang web có thể cài đặt và sau đó lấy lại các tệp văn bản đơn giản được gọi là "cookie" để nhận dạng quý vị và máy tính của quý vị trên trang web của chúng tôi. Các tệp cookie này không chứa thông tin cá nhân hay bảo mật về quý vị, và chỉ được dùng để theo dõi các hoạt động trên trang web này.
  • Tất cả các thông tin cá nhân được nộp cho SCO đều được bảo vệ để không bị mất, hư hỏng, thay đổi, truy cập trái phép, hay tiết lộ theo đúng quy định của Luật Pháp Tiểu Bang California và Liên Bang cũng như Chính Sách Điều Hành của Tiểu Bang. Các biện pháp kỹ thuật hợp lý để kiểm soát an ninh máy tính, mạng lưới và internet sẽ được thực hiện ở cấp nhân viên cũng như toàn phòng để phòng ngừa việc truy cập trái phép các thông tin mà quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Một số trong các biện pháp kiểm soát an ninh là: xác nhận mật khẩu và ID người sử dụng, mã hóa dữ liệu, truyền thông tin qua kênh bảo mật, lưu trữ thông tin ở nơi an toàn, và lập hồ sơ về từng bước quy trình để kiểm tra lại. Nhân viên của SCO được thường xuyên hướng dẫn về các quy định phải tuân thủ khi làm việc với thông tin bảo mật và thông tin nhận dạng cá nhân, cũng như các hậu quả nếu lạm dụng những thông tin đó.
  • SCO không bán hay phân phối thông tin của quý vị đến bất cứ bên thứ ba phi chính phủ nào trừ phi quý vị đồng ý hoặc trong phạm vi cho phép bởi các luật lệ và quy định. Nhân viên của SCO sẽ chỉ dùng các thông tin cá nhân do quý vị trình nộp nếu thực sự cần thiết để cung cấp thông tin hay dịch vụ.
  • SCO sẽ chỉ lưu trữ hoặc sử dụng các thông tin do quý vị trình nộp trong khoảng thời gian cần thiết. Khi không cần nữa, các thông tin nhận dạng cá nhân sẽ được hủy bỏ bằng cách lọc bỏ các hồ sơ cũ, xóa/khử từ, xé thành mảnh vụn và/hoặc những cách hủy bỏ thông tin bảo mật được phép khác để đề phòng trường hợp thông tin bị truy cập hay sử dụng trái phép. Toàn bộ nhân viên trong tổ chức này đều theo quy trình chuẩn là thường xuyên lưu trữ, xóa và hủy bỏ đúng cách các hồ sơ và thông tin.
  • Các thông tin trên trang web này thuộc phạm vi công cộng và có thể được sao lại và sử dụng theo như luật pháp cho phép, ngoại trừ các hình ảnh và biểu trưng chính thức. Cho dù SCO nỗ lực bảo đảm thông tin có độ chính xác cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu có sai lầm hay thiếu sót. Nếu quý vị nhấp vào dòng liên kết ở trang web SCO để vào xem một trang web khác, thì lúc đó chính sách riêng tư và các điều kiện của trang web đó sẽ được áp dụng. SCO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin hay thông lệ của các trang web khác có dòng liên kết ở trang web này.

Là một cơ quan công chính, SCO hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và sẽ nỗ lực mọi cách để xứng đáng với lòng tin tưởng của quý vị trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chính sách này được triển khai và duy trì chiếu theo Ðiều Luật về Các Thông Lệ Xử Lý Thông Tin năm 1977 (Chương 1.8 [bắt đầu từ Đoạn 1798] của Phần 4, Ðiều 3 thuộc Bộ Luật Dân Sự), Đoạn 11015.5 và 11019.9 thuộc Bộ Luật Chính Phủ.

Nếu quý vị có thắc mắc hay quan ngại về Chính Sách này, xin liên lạc với Viên Chức Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của SCO:

Privacy Officer
State Controller’s Office
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814