Site Tools
Welcome to the State of California

Hindi pa Nababawing Ari-arian

 

Mga Kapwa Taga-California:

Simula ng panunungkulan noong 2007, ang pagbabalik ng mga ari-arian sa kanilang mga tamang may-ari ay naging isa sa aking pinakapangunahing priyoridad, kaya nais ko sanang ibahagi sa inyo ang mga mahahalagang pagpapahusay na nagawa ng aking opisina sa programa nitong nakaraang tatlong taon:

Pagbibigay Abiso sa mga May-ari Bago Maipadala sa Estado ang Kanilang Ari-arian: Sa loob ng dalawang dekada, ang mga naligaw na mga batas ng estado ang naging sagabal sa Opisina ng Controller ng Estado sa pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng mahigit sa 80% ng lahat ng mga account ng hindi nababawing mga ari-arian na ipinadala sa Estado. Noong 2007, naipasa ng Lehistratura at pinirmahan ng Gobernador ang batas na aking ipinanukalang batas na nagpapahintulot sa Controller ng Estadong magpadala ng mga paalala sa mga may-ari ng mga ari-arian bago mailipat sa Estado ang kanilang ari-arian. Noong Piskal na Taong 2007-08, ang mga abisong nagbunga ng 225,752 na ari-arian ang nabawi bago ang mga ito ay mailipat sa Estado. Mula Enero 2007 hanggang sa katapusan ng 2009, nagpadala ang aking opisina ng 3.17 milyong abiso – 1.27 milyon ang nagbabala sa mga may-ari na malapit nang mailipat ang kanilang ari-arian sa Estado, at ang ibang 1.89 milyon ay nagpapaalala sa mga may-ari na ang kanilang mga ari-arian ay nailipat na sa Estado.

Nagtatag ng Isang Locator Unit (Yunit na Tagahanap): Aming muling itinatag ang isang yunit na agresibong maghahanap at susunod sa mga bakas ng mga may-ari upang mapagtagpo sila ng kanilang mga ari-arian. Ang aming priyoridad ay abisuhan ang mga may-ari na hinding-hindi nakatanggap ng abiso sanhi ng mga nakalipas na paglilimita sa aming kakayahan upang maabisuhan ang mga may-ari.

Isapanahon ang Sistema ng Pagproseso ng Paghahabol: Sa pamamagitan ng bagong database ng sistema, mas madaling makakapaghahanap ang mga kawani ng mga ari-arian at iproseso ang mga paghahabol nang mas epektibo. Kasisimula pa lamang namin ang pagpapaskil ng mga ari-arian sa aming pahina ng paghahanap ng mga hindi pa nababawing ari-arian sa Internet sa loob ng ilang linggo pagkatapos na ang mga ito naireport ng mga negosyong naglilipat ng ari-arian, kaysa sa tatagal ng isang taon bago ang pagpapaskil ng mga ari-arian.

Sa unang taon pa lamang ng mga repormang ito, nakapagpadala na kami ng 2.5 milyong mga abiso; mahigit sa doble ng 1.2 milyong abiso na aming naipadala nitong nakaraang dekada.

Noong nakalipas na taon, matagumpay kong itinaguyod ang panukala ng isang batas upang protektahan ang mga may-ari sa pamamagitan ng pagpapabawal sa mga pampinansiyal na institusyon sa pagpapadala ng mga laman ng mga "inabandonang" safety deposit box sa Estado kung ang may-ari ay may mga ibang aktibong account. Nagbabawal din ito sa paglipat ng ibang "di-aktibong" mga account kung ang may-ari ay may aktibong IRA. At panghuli, ipinag-uutos ng batas sa mga negosyong umiiwas sa pananagutan ng maling pagpapadala ng ari-arian sa Estado, na para patunayan na ipinadala nila nang ayon sa kanilang sariling pagkusa ng mga abisong ipinapaalam sa mga may-aring ang kanilang ari-arian ay malapit nang ilipat sa Estado. Ang probisyong ito ang nagbibigay sa mga may-ari ng ari-arian ng isang importanteng legal na remedyo laban sa mga negosyong siyang nararapat na magdusa sa pagkalugi sanhi ng kabiguan ng mga negosyong maayos na pagpapadala ng abisuhan ang may-ari.

Nais kong malaman ng mga taga-California na inuuna ko sila. Napagtanto kong masyado pang maraming trabahong gagawin, at aking ipagpapatuloy ang pagpapahusay sa kakayahan ng Estado sa pagbabalik ng mga ari-arian sa mga kamay ng tamang nagmamay-ari.

Mga Repormang Aking Pinagsisikapan:

  • Ibalik ang mga interes na binayaran sa mga paghahabol.
  • Magpataw ng mahigpit na mga multa sa mga bangko, kumpanya ng mga utilidad, at mga ibang negosyo na nabigong tumupad sa batas at abisuhan ang kanilang mga kustomer ng hindi nababawing ari-arian na kanilang hinahawakan.
  • Pahintulutan ang Estadong pangalagaan ang mga ari-arian nang walang halagang komersyal nang pitong taon, sa halip na sa kasalukuyang 18 buwan, na magbibigay pa ng mas maraming panahon sa mga may-ari na bawiin ang mga bagay na minana pa ng pamilya sa kanunu-nunuan, litrato at iba pang mga bagay na may natatanging halaga sa kanila.

Ipagpapatuloy kong pagsikapang makamit ang mga reporma sa Programa ng Hindi pa Nababawing Ari-arian at iniimbitahan ang inyong mga mungkahi at suporta sa panahon ng pagsasagawa nito. Ang aking layunin ay ibalik ang kumpiyansa ng publiko na ang kanilang mga nawalang ari-arian ay mapangangalagaan ng Estado hanggang sa mabawi ng mga may-ari ng mga ari-arian kung ano ang karapat-dapat para sa kanila.

Tapat na sumasainyo,
JOHN CHIANG
Controller ng Estado ng California